Concept of the interiors in Kazansky Railway Station

Architects: Aleksei Goriainov, Mikhail Krymov, Elena Utkina, A. Kotlyarovsky

Design: 2010