Concept of VIP Lounge in airport "Yuzhny" (Rostov-on-Don)

Architects: Aleksei Goriainov, Mikhail Krymov