Kamaz-master Sport Perfomance Center

Architects: Aleksei Goriainov, Mikhail Krymov 

Visualisation: Vyacheslav Shin

Design: 2018